Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strona internetowa MOSiR Sandomierz

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa www.mosir.sandomierz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-17
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
- Na stronach internetowych znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
- Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
- Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
- Na stronach internetowych występują niejasne opisy linków.
- Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
- Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.

Wyłączenia

Dokumenty opublikowane przed 20 października 2020 r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1 AA.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-20
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-20
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sebastian Słodownik
E-mail: marketing@mosir.sandomierz.pl, Tel.: 790 780 923

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz,
e-mail: sekretariat@mosir.sandomierz.pl, tel. 790 780 923

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
    al. Solidarności 77
    00-090 Warszawa
  • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon: 800 676 676

Dostępność architektoniczna.

I. Biuro MOSiR znajduje się na terenie Miejskiego Stadionu Sportowego ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz
1. Opis dostępności wejścia do budynku:
Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne, bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Korytarze i schody są dostępne i odpowiedniej szerokości.
Budynek Stadionu posiada windę dla osób na wózkach inwalidzkich
3. Opis dostosowań:
Punkt obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru w budynku stadionu na wprost wejścia głównego.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru budynku stadionu
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:
Parking przy budynku jest ogólnodostępny z wyznaczonymi miejscami parking
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Brak ograniczeń. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:
MOSiR Sandomierz dysponuje pracownikiem posługującym się językiem migowym
7. Informacje dodatkowe:
W budynkach MOSiR nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne.
Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

II. Budynek – Pływalnia Kryta „Błękitna Fala” ul. Zielna 7, 27-600 Sandomierz

1. Opis dostępności wejścia do budynku:
Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne, przez pochylnię.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Korytarze i schody są dostępne i odpowiedniej szerokości.
Budynek posiada windy – dla osób na wózkach inwalidzkich.
3. Opis dostosowań:
Punkt obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się w kasie obiektu.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu pływalni.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:
Parking przy budynku jest ogólnodostępny z wyznaczonymi i oznakowanymi miejscami dla osób niepełnosprawnych
5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
MOSiR Sandomierz dysponuje pracownikiem posługującym się językiem migowym
6. Informacje dodatkowe:
W budynkach MOSiR nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne
Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

III. Budynek - Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Patkowskiego, 27-600 Sandomierz

1. Opis dostępności wejścia do budynku:
Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Korytarze i schody są dostępne i odpowiedniej szerokości.
Budynek nie posiada windy.
3. Opis dostosowań:
Punkt obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się w pomieszczenia po prawej stronie przy wejściu głównym do obiektu.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu obiektu.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:
Parking przy budynku jest dostępny z wyznaczonym i oznakowanym miejscem dla osób niepełnosprawnych
5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
MOSiR Sandomierz dysponuje pracownikiem posługującym się językiem migowym
6. Informacje dodatkowe:
W budynkach MOSiR nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne
Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

IV. Budynek - Bulwar im. M. Piłsudskiego nad Wisłą w Sandomierzu

1. Opis dostępności wejścia do budynku:
Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne poprzez specjalistyczną windę obsługującą niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Korytarze i schody są dostępne i odpowiedniej szerokości.
3. Opis dostosowań:
Punkt obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się w kasie obiektu.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu budynku.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:
Bezpośredni przy budynku nie ma wyznaczonego parkingu.
5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
MOSiR Sandomierz dysponuje pracownikiem posługującym się językiem migowym
6. Informacje dodatkowe:
W budynkach MOSiR nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne
Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

V. Budynek - Centrum Rekreacji (Siłownia) ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

1. Opis dostępności wejścia do budynku:
Wejście główne do budynku nie zapewnia swobodnego dostępu przez osoby niepełnosprawne
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Korytarze są dostępne i odpowiedniej szerokości.
Budynek nie posiada windy
3. Opis dostosowań:
Punkt obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się w kasie obiektu.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu obiektu.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:
Parking przy budynku jest ogólnodostępny z wyznaczonym i oznakowanym miejscem dla osób niepełnosprawnych
5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
MOSiR Sandomierz dysponuje pracownikiem posługującym się językiem migowym
6. Informacje dodatkowe:
W budynkach MOSiR nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne
Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

VI. Budynek –Szalet ul. Podwale Górne, 27-600 Sandomierz

1. Opis dostępności wejścia do budynku:
Wejście do budynku zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Korytarze są dostępne i odpowiedniej szerokości.
3. Opis dostosowań:
Punkt obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się w kasie obiektu.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się budynku.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:
Parking przy budynku jest ogólnodostępny z wyznaczonym i oznakowanym miejscem dla osób niepełnosprawnych
5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
MOSiR Sandomierz dysponuje pracownikiem posługującym się językiem migowym
6. Informacje dodatkowe:
W budynkach MOSiR nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne
Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

Informacja wytworzona przez dnia 29.12.2020
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 29.12.2020. Odsłon 131, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony