RODO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Pragniemy poinformować Państwa, że:

 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu,
         ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz e-mail: sekretariat@mosir.sandomierz.pl, tel. 790 780 923

2.       W sprawie ochrony danych osobowych można kontaktować się pisemnie (za pomocą poczty tradycyjnej) na adres:
          Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu, ul. Ciesli 2, 27-600 Sandomierz, lub przez e - mail: iod@cuw.sandomierz.eu

3.       Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a - tj. w oparciu o uzyskaną zgodę
         - ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu

4.       Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób
          w jaki ją Pani/Pan wyraził.

5.       Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu

6.       Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
          usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7.       Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

 

 

Administrator Danych

 

 

Informacja wytworzona przez dnia 23.10.2020
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.10.2020. Odsłon 100, Wersja 1drukuj
 
Początek strony